VietDict: Trình Phiên dịch và Từ điển Tiếng Việt, Offline English Vietnamese Dictionary and Translator

Platform: iPhone & iPad

Category: Reference

Version: 1.5

Downloads: 6K

Price: Free

40 Reviews


On other platforms:

Similar Android

App Icon
by Appalladium
Reviews: 1
FREE

Similar WP

App Icon
by WP Entertainment
Reviews: 0
FREE

App description:

Trình Phiên dịch và Từ điển Tiếng Việt, English Vietnamese Dictionary and Translator

Bao gồm hơn 500.000 từ vựng và các đặc ngữ
Không yêu cầu kết nối internet
Phát âm văn bản (Ngay cả khi không có internet)
Dịch bất kỳ văn bản nào (yêu cầu phải có kết nối internet)
Công cụ Widget để dịch nhanh hơn
Các định nghĩa tiếng Anh cùng với các ví dụ và từ đồng nghĩa
Các cụm từ ngữ liên quan
Các từ đồng nghĩa
Chạm vào các từ và xem ý nghĩa
Các bản dịch ưa thích
Lịch sử của các bản dịch
Thay đổi trọng âm tiếng Anh: Lựa chọn giữa giọng Anh Mỹ, Anh Anh, Anh Úc và các kiểu giọng khác...


Includes more than 500,000 words and expressions
No internet connection required
Text pronunciation (Even without internet) 
Translate any text(requires internet connection)
Widget for faster translation
English definitions with examples and synonyms
Words synonyms
Related phrases of words
Touch words and see the meanings
Favorites translations
History of translations
Change english accent: Choose between American
,British,Australian and others...


TAG: app, iPhone & iPad,Reference


Similar Apps

App Icon
by CAT VIET SOFTWARE DEVELOPMENT & MEDIA JSC
Reviews: 36
FREE
App Icon
by CAT VIET SOFTWARE DEVELOPMENT & MEDIA JSC
Reviews: 5
FREE